Wijziging raad van bestuur vzw formulier

Voor je een bestuurswijziging doorvoert moet je die uiteraard eerst in de. Ze bepalen ook wie lid kan worden van de vzw en van de raad van bestuur. U moet deze publicatie via een ad-hocformulier (externe link) aanvragen en dit.

Wijziging raad van bestuur vzw formulier

De griffie van de rechtbank van koophandel deelt de statutenwijziging mee aan. Bij oprichting van de VZW moet je daar een en ander voor opmaken.

II luik A (1° en 2°) en C: enkel bij wijziging duur VZW (2°) of wijziging boekjaar. Bekendmaking: neerlegging & publicatie bij de controle of uw vzw (wettelijk en organisatorisch) up-to- date is.

Wijziging raad van bestuur vzw formulier

Wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur. Je moet deze formulieren dus niet invullen bij het neerleggen van je ledenlijst en je. Wanneer ook deel A,de identificatiegegevens van de VZW, van dit formulier is ingevuld en ingeleverd. Belgisch Staatsblad (via de geijkte formulieren).

Wijzigen van statuten;; Benoemen en ontslaan van bestuurders;. De Raad van Bestuur staat in voor het beheer van de vzw. In het formulier VZW moet een keuze worden gemaakt tussen de. De raad van bestuur moet wijzigingen in de lijst van de leden in het register. Bij een verandering van een lid moet er dus geen formulier neergelegd worden bij de griffie!

Wijziging raad van bestuur vzw formulier

VZW op het registratiekantoor het verplichte formulier halen en.

Een vzw, een stichting van openbaar nut, een ivzw of een private stichting kan. EFFECTIEVE leden van de VZW te overhandigen. HET E-MAILADRES WIJZIGEN VAN HET GESELECTEERDE DOSSIER. Gelieve zowel de oprichtingsstatuten, de akte raad van bestuur bij oprichting en in. Een wijziging kan voorlopig enkel op papier worden doorgegeven en kost. Algemene Vergadering) ook de leden van de Raad van Bestuur, m. Publicatiedatum laatste wijziging statuten in het BS. Voeg als bijlage een alfabetische lijst toe van alle leden van de raad van bestuur met. Formulier in te vullen door: Elk effectief lid van VAS vzw, zijnde elke PAK van het.

Die griffie houdt een dossier bij van iedere vzw die zijn maatschappelijke zetel heeft in. Als uw raad van bestuur optreedt als college en de bevoegdheid om uw. Dit formulier moet worden ingevuld als de wijziging een bekendmaking van de. Afhankelijk van de rechtsvorm (onderneming en vzw) en van het.

Enkele vraagjes ivm een bestuurswijziging van een vzw.