Zwichtspanning

Een selectie van applicatie notes uit verschillende vakgebieden. Bingham-vloeistoffen stromen alleen als de schuifspanning boven een bepaalde grenswaarde (de zwichtspanning) komt. De zwichtspanning is een maat voor de energie die nodig is om vloei in de chocolade te initiëren en de viscositeit is een maat voor de energie. Reologie (van het Grieks rhei (stromen), vergelijk panta rhei) is de tak van de fysica die een aantal stromingseigenschappen van materialen bestudeert. Deze waarde wordt de zwichtspanning (yield stress) genoemd.

Bij het roeren van een Bingham-vloeistof is er ook een minimum roersnelheid nodig om te. Een parameter die sterk gerelateerd is aan viscositeit is de zogenaamde zwichtspanning (in het Engels: Yield Stress).

Zwichtspanning

Als Uw mayonaise echter thixotroop is neemt de (schijnbare) viscositeit af boven een bepaalde afschuifspanning, de zwichtspanning. Wat is de invloed van de zwichtspanning van een vloeistof op het roeren in een tank ? Figuren 3 – 4: rheogram van pseudoplastische vloeistoffen met zwichtspanning. Experiment om aan te tonen of er een zwichtspanning bestaat voor de niet-newtoniaanse vloeistof. Bij plastische stroming moet eerst een minimale schuifspanning, ook wel zwichtspanning genoemd, worden aangelegd voordat de stroming op gang komt. Daarbij wordt eveneens een eventuele zwichtspanning bepaald. Het waargenomen gedrag bepaalt of een vloeistof of suspensie zich bijvoorbeeld zuiver.

Bij een smeervet komt stroming pas op gang wanneer de er op uitgeoefende kracht een bepaalde drempelwaarde (zwichtspanning) overschrijdt. Bij niet-Newtoniaanse vloeistoffen, vooral met zwichtspanning, zijn zeer grote afwijkingen mogelijk.

Zwichtspanning

Bij deze vloeistoffen gebeuren de calculaties op basis van. Bij formule (9) is aangenomen dat de zwichtspanning onafhankelijk is van de stroomsnelheid. Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit resultaat vanwege de robots.

De draagbare reometer van Brookfield is een dynamische, rotatie reometer voor de bepaling van viscositeit, zwichtspanning (yield stress) en kruip (creep). Websites over Zwichtspanning op de Nederlandse startpagina van Webwiki. Cementbentoniet wanden worden al vanaf de jaren tachtig toegepast, zowel in de civieleals in de milieutechniek. Bepaling bezinksnelheid en re-consolidatie testen,; Milieukundige analyse. Onder reologie wordt dat deel van de natuurkunde verstaan dat de relatie bestudeert tussen spanning (stress) op een materiaal en de daaruit ontstane. Tijdens onderzoek isde zêta-potentiaal van de bentoniet deeltjes inverschillende cement- bentonietsuspensies gemeten. Daarbij kan ook een eventuele zwichtspanning worden bepaald.

Toename in zwichtspanning en viscositeit bij vet- en suikervervanging. Daling in vetgehalte slechts in beperkte mate mogelijk in chocolade !